HomeChất lượng

Chất lượng

Hệ thống Quản lý Chất lượng


A. Giới thiệu

Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của Black Cat để có thể cải tiến kết quả hoạt động tổng thể và cung cấp một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến phát triển bền vững.

Những lợi ích tiềm năng để công ty triển khai thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015 là:

  1. Khả năng để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu khách hàng và yêu cầu luật định và chế định thích hợp;
  2. Tạo điều kiện cho các cơ hội nâng cao sự hài lòng của khách hàng;
  3. Giải quyết các rủi ro và cơ hội kết hợp với bối cảnh và mục tiêu của tổ chức;
  4. Khả năng để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng quy định;

B. Phạm vi áp dụng

Lý do Công ty áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 là để:

  1. Chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật pháp và chế định thích hợp, và
  2. Muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng một cách có hiệu lực hệ thống, bao gồm cả các quá trình để cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định được áp dụng.

Trên cơ sở xem xét các yếu tố bên trong và bên ngoài; các nhu cầu và mong đợi của các bên có quan tâm; hệ thống sản phẩm và dịch vụ hiện hành, Black Cat xác định phạm vi của HTQLCL của Công ty như sau:

  • Về sản phẩm và dịch vụ: Công ty áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên 05 loại hình dịch vụ sau đây: Cách nhiệt, Giàn giáo, Sơn, Chống cháy và Vật liệu chiệu nhiệt
  • Đối tượng áp dụng: Nhân viên toàn Công ty.
  • Đối tượng được đánh giá giám sát hàng năm của tổ chức chứng nhận để cấp  Giấy chứng nhận: Văn phòng công ty và các công trường thi công dự án.

Các hoạt động trong nước và quốc tế của Black Cat được tiến hành phù hợp với tất cả luật pháp địa phương ở các khu vực địa lý nơi chúng tôi làm việc và phù hợp với:

Black Cat hiện là nhà phân phối cho nhiều thương hiệu nổi tiếng, đảm bảo chất lượng với tiêu chuẩn cao trong mỗi sản phẩm.

Chất lượng
5 (100%) 4 votes